หน้าแรก
ประวัติ/ความเป็นมา
ข้อมูลอำเภอ
โครงการต่างๆ
การรายงาน
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
แผนที่อำเภอ
อัตรากำลัง
ข้อมูลการเกษตร
สถาบันเกษตรกร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์บริการ

วิสาหกิจชุมชน คืออะไร

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ให้คำจักกัดความ ไว้ดังนี้

วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริหารหรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิธีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล ในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เกิดจากปัญหาของชุมชนที่มีการประกอบกิจการในระดับรากหญ้า 2 ประการ คือ
1. การประกอบกิจการของชุมชนไม่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆ เนื่องจากไม่มี
กฎหมายรองรับ
2. การสนับสนุนของภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
ดังนั้น จึงมีการออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นั่นคือ “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548”
ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สาระสำคัญมีอะไรบ้าง
1. ให้มีการจดทะเบียนรับรองวิสาหกิจชุมชนและครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จะขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร
2. ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีการเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นเอกภาพ โดยกำหนดให้มี
2.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 28 คน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการมอบหมายเป็นประธานกรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐมนตรีจาก 5 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีจาก 4 กรม คือ
กรมพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการส่งออก, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมสรรพากร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรร์การเกษตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แต่งตั้งผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการพัฒนาชุมชนหน่วยงานละ1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2.2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ผู้แทนกรมสรรพากรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพี่อการเกษตรและสหกรร์การเกษตร ธนาคารออมสินที่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดหน่วยงานละ 1 คน ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
2.3 คณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 12 คน โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการ
3. ให้คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิ
ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอย่างครบวงจร เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับปฐมภูมิมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้แล้ว
ให้มีการส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงยิ่งขึ้น

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ให้มีการสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาดรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน

4. ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
การทำงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจะทำกันอย่างไร
การทำงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจะทำตามกลไกลของคะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จะเป็นการทำงานแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ และภาคประชาชน ร่วมมือกันที่จะทำการส่งเสริมสนับสนุนตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 จะต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มาจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น

ทำไมจึงต้องมีการจดทะเบียน
1. เพื่อให้การรวมตัวกันของคนในชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนได้รับการรับรองตามกฎหมาย
2. ภาครัฐสามารถทราบข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของวิสาหกิจและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน

จดทะเบียนแล้วได้ประโยชน์อย่างไร
1. การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองตามกฎหมาย
2. มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนากิจการตามมาตรการที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กำหนดให้มีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ยื่นเรื่องจดทะเบียนได้ที่ไหน
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
3. สถานที่ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอบ้านแพรก มีจำนวน 29 กลุ่ม คือ

ที่
ชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ตั้ง
เลขทะเบียน
วันที่อนุมัติ
1
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลสำพะเนียง
หมู่ 1 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0001
12 ต.ค.2548
2
พัดสานตัวอักษรจากไม้ไผ่ ตำบลบ้านแพรก
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
1-14-16-01/1-0002
12 ต.ค.2548
3
พืชผักอนามัย ตำบลบ้านแพรก คลิกดูรายละเอียด
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
1-14-16-01/1-0001
12 ต.ค.2548
4
หัตถกรรมพื้นบ้านจากไม้ไผ่ ตำบลบ้านใหม่
หมู่ 3 ต.บ้านใหม่
1-14-16-02/1-0001
12 ต.ค.2548
5
ขนมไทยโบราณ ตำบลคลองน้อย คลิกดูรายละเอียด
หมู่ 2 ต.คลองน้อย
1-1416-04/1-0001
17ก.พ.2549
6
อาหารแปรรูปจากปลา ตำบลสำพะเนียง
หมู่ 6 ต.สำพะเนียง
1-1416-03/1-0002
17ก.พ.2549
7
น้ำพริกสำพะเนียง
หมู่ 6 ต.สำพะเนียง
1-1416-03/1-0003
17ก.พ.2549
8
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ตำบลบ้านใหม่
หมู่ 4 ต.บ้านใหม่
1-1416-02/1-0003
17ก.พ.2549
9
กลุ่มผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตร บ้านใหม่พรมแดน
หมู่ 1 ต.บ้านใหม่
1-1416-02/1-0002
17ก.พ.2549
10
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลสองห้อง
34/5 หมู่ 4 ต.สองห้อง
1-14-16-05/1-0001
10 เ.ม.ย.2549
11
ปลาย่างรมควัน ตำบลสำพะเนียง คลิกดูรายละเอียด
หมู่ 6 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0004
10 เ.ม.ย.2549
12
ขนมไทยโบราณ ตำบลสำพะเนียง คลิกดูรายละเอียด
หมู่ 6 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0005
10 เ.ม.ย.2549
13
กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป ตำบลสำพะเนียง
ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0006
26 มิ.ย.2549
14
นวดแผนไทย หมู่ 2 ต.สำพะเนียง
หมู่ 2 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0007
26 มิ.ย.2549
15
หัตถกรรมจักสานพัดจากไม้ไผ่ ตำบลสำพะเนียง
ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0008
26 มิ.ย.2549
16
หัตถกรรมจักสานพัดลายไทยจากไม้ไผ่ ตำบลบ้านแพรก
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
1-14-16-01/1-0003
28 มิ.ย.2549
17
ผลิตพืชผลทางการเกษตร ตำบลสำพะเนียง
63 หมู่ 4 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0009
21 กันยายน 2549
18
สานพัดโบราณลายไทยจากไม้ไผ่ ม.2 ตำบลบ้านใหม่
40 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่
1-14-16-02/1-0004
21 กันยายน 2549
19
แม่บ้านเกษตรกรจักสานพัดลายโบราณ ม.6 ต.สำพะเนียง
189 หมู่ 6 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0010
12 มกราคม2550
20
แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลไม้แช่อิ่ม คลิกดูรายละเอียด
88 หมู่ 3 ต.บ้านแพรก
1-14-16-01/1-0004
12 มกราคม2550
21
กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียนทางการเกษตร
24 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่
1-14-16-02/1-0005
13 กุมภาพันธ์ 2550
22
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาย่างปลาไทย
92 หมู่ 2 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0011
11 พฤษภาคม 2550
23
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยพื้นบ้าน ตำบลบ้านแพรก คลิกดูรายละเอียด
129 หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
1-14-16-01/1-0005
28 พฤษภาคม 2550
24 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ต.สองห้อง
หมู่ 5 ต.สองห้อง
1-14-16-05/1-0002
18 กันยายน 2550
25 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำพัดจากไม้ไผ่
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
1-14-16-01/1-0006
2 พฤศจิกายน 2550
26 กลุ่มวิสาหกิจชุมกลุ่มแกะสลักไม้ ต.สำพะเนียง
หมู่ 6 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0012
17 มกราคม 2551
27 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด ต.คลองน้อย
หมู่ 4 ต.คลองน้อย
1-14-16-01/1-0007
14 กุมภาพันธ์ 2551
28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชุมชนคนรักถิ่น ตำบลบ้านแพรก

หมู่ 3 ต.บ้านแพรก

1-14-16-03/1-0013
17 เมษายน 2551
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรบ้านสำพะเนียง
หมู่ 5 ต.สำพะเนียง
1-14-16-03/1-0013
13 มิถุนายน 2551

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งสาเริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร.02-9551595
http://smce.doae.go.th E-mail : Sceb10@doae.go.th
- สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล