คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม

 

การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาใช้บริการ
- ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

- การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกษตร