หน้าแรก
ประวัติ/ความเป็นมา
ข้อมูลอำเภอ
โครงการต่างๆ
การรายงาน
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
แผนที่อำเภอ
อัตรากำลัง
ข้อมูลการเกษตร
สถาบันเกษตรกร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์บริการ

สถาบันเกษตรกรของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ประกอบด้วย 4 สถาบันคือ

     1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                        
               
     2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร     

     3. กลุ่มยุวเกษตรกร

     4. กลุ่มวิสหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มี จำนวน 11 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 255 คน

ที่
ชื่อกลุ่ม
ที่ตั้ง
กิจกรรม
สมาชิก (คน)
1
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรพัฒนา(ดูรายละเอียดคลิกที่นี่)
ม.4 ต.บ้านแพรก

-พัดสานจากไม้ไผ่

-พัดประดิษฐ์ตัวอักษรจากไม้ไผ่

-หัตถกรรมจากไม้ไผ่

-พวงหรีด,ดอกไม้จันท์

-แปรรูปกล้วย,กล้วยม้วนอบ

-ขนมกรวยทอง

-ท๊อฟฟี่

-ขนมไทยงานพิธีต่าง ๆ

60
2
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองน้อย 1
ม. 2 ต.คลองน้อย

-ขนมไทยงานพิธีต่าง ๆ

-พัดสานจากไม้ไผ่

-กลุ่มเย็บผ้า

18
3
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองน้อย 2
ม.4 ต.คลองน้อย

-ขนมไทยงานพิธีต่าง ๆ

-พัดสานจากไม้ไผ่

-กลุ่มเย็บผ้า

 

14
4
กลุ่มแม่บ้านเเกษตรกรหลวงพ่อเขียว
ม.3 ต.สำพะเนียง
ปลาย่างรมควัน
24
5
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสำพะเนียง
ม.5 ต.สำพะเนียง
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
28
6
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรสามัคคี1
ม.6 ต.สำพะเนียง
พัดประดิษฐ์ตัวอักษรจากไม้ไผ,พัดสานจากไม้ไผ่่
35
7
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกษตรสามัคคี 2
ม.6 ต.สำพะเนียง
น้ำพริกต่าง ๆ
22
8
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยทราย
ม.1 ต.สองห้อง

-ปลูกผักปลอดสารพิษ

-กลุ่มอาหารและขนมไทย

-แปรรูปไข่

-ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบรรจุถุง

12
9
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสองห้อง 1
ม.2 ต.สองห้อง

-ปลูกผักปลอดสารพิษ

-กลุ่มอาหารและขนมไทย

-แปรรูปไข่

-ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบรรจุถุง

 
12
10
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสองห้อง2
ม.3 ต.สองห้อง

-ปลูกผักปลอดสารพิษ

-กลุ่มอาหารและขนมไทย

-แปรรูปไข่

-ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบรรจุถุง

 
15
11
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ศาลตา
ม. ต.บ้านใหม่
-พัดสานจากไม้ไผ่และพัดประดิษฐ์ตัวอักษร
15

กลุ่มยุวเกษตรกร มีจำนวน 9 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 225 คน

1.กลุ่มยุวเกษตรกรวัดเขียนลายพัฒนา หมู่ 4 ต.บ้านแพรก จำนวนสมาชิก 27 คน

2. กลุ่มยุวเกษตรกรวัดโบสถ์ หมู่ 1 ต.บ้านแพรก จำนวน สมาชิก 20 คน

3.กลุ่มยุวเกษตรกรวัดท้าวอู่ทอง หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ จำนวนสมาชิก 35 คน

4.กลุ่มยุวเกษตรกรวัดหลวงพ่อเขียว หมู่ 3 ต.สำพะเนียง จำนวนสมาชิก 28 คน

5.กลุ่มยุวเกษตรกรชุมชนวัดสำพะเนียง ม.5 ต.สำพะเนียง จำนวนสมาชิก 30 คน

6.กลุ่มยุวเกษตรกรวัดนครโปรดสัตว์ หมู่ 2 ต.คลองน้อย จำนวนสมาชิก 22 คน

7.กลุ่มยุวเกษตรกรวัดไก่เตี้ย หมู่ 6ต.คลองน้อย จำนวนสมาชิก 23 คน

8.กลุ่มยุวเกษตรกรโพธิ์ราษฎร์สามัคคี หมู่ 5 ต.สองห้อง จำนวนสมาชิก 22 คน

9.กลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลสองห้อง หมู่ 2 ต.สองห้อง จำนวนสมาชิก 18 คน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร มีจำนวน 9 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 232 คน

1.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 4 ต.บ้านแพรก จำนวนสมาชิก 30 คน (ดูรายละเอียดคลิกที่นี่)

2.กลุ่มขนมไทย หมู่ 2 ต.คลองน้อย จำนวนสมาชิก 20 คน

3.กลุ่มปลาย่างรมควัน หมู่ 6 ต.สำพะเนียง จำนวนสมาชิก 36 คน

4.กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบรรจุถุง หมู่ 1 ต.สองห้อง จำนวนสมาชิก 38 คน

5.กลุ่มพัดสานประดิษฐ์ตัวอักษร หมู่ 6 ต.สำพะเนียง จำนวนสมาชิก 23คน

6.กลุ่มปลูกข้าวโพดรับประทานฝักสด หมู่ 4 ต.บ้านแพรก จำนวนสมาชิก 15 คน

7.กลุ่มปลูกข้าวโพดรับประทานฝักสด หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ จำนวนสมาชิก 15 คน

8. กลุ่มส่งเสริมอาชีพปุ๋ยน้ำและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 4 ต.สำพะเนียง จำนวนสมาชิก 25 คน

9.กลุ่มผักปลอดสารพิษ หมู่ 5 ต.สองห้อง จำนวนสมาชิก 30 คน

สภากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

สภาแม่บ้านระดับตำบล 5 ตำบล 27 สภา จำนวนสมาชิก 273 คน

ตำบลบ้านแพรก จำนวน 5 สภา สมาชิก 57 คน

คณะกรรมการสภาระดับตำบล ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นางสาวถวิล เมฆา ประธาน
2
นางศิริพร อรรถาวี รองประธาน 1
3
นางส้มเช้า ทำสวน รองประธาน 2
4
นางสุกัญญา สารทสิทธิ์ เลขาธิการ
5
นางวิไล วัยเจริญ กรรมการ
6
นางบุญมา พวงดอกรัก กรรมการ

ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 5 สภา สมาชิก 53 คน

คณะกรรมการสภาระดับตำบล ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นางชะม้อย ศรีม่วง ประธาน
2
นางประจวบ พรหมประสิทธิ์ รองประธาน 1
3
นางไพเราะ มะกล่ำทอง รองประธาน 2
4
นางระยอง แก้วสิทธิ์ เลขาธิการ
5
นางกาหลง ยะประสิทธิ์ กรรมการ
6
นางเพ็ญศรี เทียนดี กรรมการ

ตำบลสำพะเนียง จำนวน 6 สภา จำนวนสมาชิก 68 คน

คณะกรรมการสภาระดับตำบล ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นางชะเอื้อม เกตุสมพงษ์ ประธาน
2
นางสุธาทิพย์ สุภาพักตร์ รองประธาน 1
3
นางดาหวัน เกิดกิจ รองประธาน 2
4
นางนันทา เกิดกิจ เลขาธิการ
5
นางมาลี ไข่รัศมี กรรมการ
6
นางสมปอง ตรัสกุล กรรมการ

ตำบลคลองน้อย 6 สภา จำนวนสมาชิก 60 คน

คณะกรรมการระดับตำบล ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นางสวาท ศัยทัศน์ ประธาน
2
นางประคอง ห้องกระจก รองประธาน 1
3
นางสมใจ ทัพจันทร์ รองประธาน 2
4
นางมะลิวัลย์ คล้ายมี เลขาธิการ
5
นางพวงทอง คำนวนศักดิ์ กรรมการ
6
นางนิภา พุ่มพวง กรรมการ

ตำบลสองห้อง 5 สภา จำนวนสมาชิก 55 คน

คณะกรรมการระดับตำบล ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นางมาลี สิงห์ทา ประธาน
2
นางสมคิด พิณโภชน์ รองประธาน 1
3
นางสาววิรงรอง ผลวุฒิ รองประธาน 2
4
นางสาวเยาวลักษณ์ ปานทอง เลขาธิการ
5
นางสิริรัฐ เกตุถาวร กรรมการ
6
นางบุญส่ง นิลประวิทย์ กรรมการ

คณะกรรมการสภาระดับอำเภอ ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นางสาวถวิล เมฆา ประธาน
2
นางชะเอื้อม เกตุสมพงษ์ รองประธาน 1
3
นางสวาท ศัยทัศน์ รองประธาน 2
4
นางมาลี สิงห์ทา เลขาธิการ
5
นางชะม้อย ศรีม่วง กรรมการ
6
นางเยาวลักษณ์ ปานทอง กรรมการ

 

หมายเหตุ รวมคณะกรรมการสภาแม่บ้านระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ คลิกที่นี่