30 โครงการฯ มาตรการที่ 4 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2559

10 โครงการฯ มาตรการที่ 4 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและดำเนินการ ปี 2559

รายงานผลการดำเนินโครงการฯ มาตรการที่ 4

โครงการเด่นของโครงการมาตรการที่ 4 - กลุ่มหมวกกรองอากาศ กลุ่มปลูกพริก

ผลการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรโครงการมาตรการที่ 4