/
<<<หลวงพ่อเขียว     หลวงพ่อขาว     หลวงพ่อเภาคู่บ้าน    พัดสานคู่เมือง     พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง   รุ่งเรืองเกษตรกรรม    เลิศล้ำหัตถศิลป์   แผ่นดินถิ่นลิเก>>>  
  ข้อมูลอำเภอ .
  แผนที่อำเภอ
   ประวัติ สนง.
  อัตรากำลัง บทบาทหน้าที่
  ศูนย์บริการฯ
  ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  ผลิตภัณฑ์OTOP 
  องค์ความรู้ KM
  สถาบันเกษตรกร
  ข้อมูล ศจช.
  อาสาสมัครยุวฯ
  วิชาการเกษตร
  บทความดีดี
   กิจกรรม 5 ส.
   ข่าวประชาสัมพันธ์
  แผนพัฒนาการเกษตร (A4)
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
  เกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
  คู่มือสำหรับประชาชน
แปลงใหญ่
  ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) รายละเอียด
ข้อมูลการผลิตข้าว

แผนพัฒนาตำบล ปี 61-63 ปก

Zoning

 
เว็บไซต์อำเภอ
เกษตรจังหวัดพระนครฯ
เกษตรอำเภอพระนครฯ
เกษตรอำเภอบางปะหัน
เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
เกษตรอำเภอนครหลวง
เกษตรอำเภอบางปะอิน
เกษตรอำเภอบางบาล
เกษตรอำเภอบางซ้าย
เกษตรอำเภอมหาราช
เกษตรอำเภออุทัย
เกษตรอำเภอวังน้อย
 เกษตรอำเภอท่าเรือ
 เกษตรอำเภอภาชี
เกษตรอำเภอบางไทร
 เกษตรอำเภอผักไห่
เกษตรอำเภอเสนา
  เว็บไซต์ใน อ.บ้านแพรก
    ร.ร.โพธิ์ราษฎร์บำรุง
    ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์
    เทศบาลตำบลบ้านแพรก
   กศน.บ้านแพรก
    ชมรมจักยานบ้านแพรก
  เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด

 

 

วิสัยทัศน์ : สู่การผลิตปลอดภัย ส่งเสริมการเกษตรไทย ใส่ใจพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้คนยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรกขอประชาสัมพันธ์ การระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบใหม ้ถ้าเกษตรกรพบเจอให้ แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก เพื่อออกตรวจและเตรียมการป้องกันต่อไป 

  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 สามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง กับเจ้าหน้าที่ประจำตำบล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ในวัน เวลา ราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  จดหมายข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

  ภูมิปัญญาผ้าขาวม้าไทย”   จาก ผู้ใช้ทั่วไป  

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล

VDO งาน field day วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดไก่เตี้ย ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

VDO งาน field day 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองน้อย

รายชื่อเกษตรกรที่ขอมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2559 (GAP)

powerpoint : แผ่นพับ : VDO ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

มาตรการที่ 1 โครงการกิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

มาตรการที่ 4 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ

ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (ศพก.)

ข้อมูล MRCF อำเภอบ้านแพรก

Smart Office

VDO ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

VDO งาน field day ปี 2560

หลวงพ่อเขียว
หมู่ 2 ต.สำพะเนียง เดิมชื่อวัดข้าวเขียว
หลวงพ่อขาว
หมู่ 2 ต.คลองน้อยฉายานามมงกุฏแห่งพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อเภา
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
พัดสาน
หัตถกรรมเลื่องชื่อของชาวอำเภอบ้านแพรก ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรกโดยนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบ้านแพรก เป็นประธาน พร้อมด้วย นางจิราภา เรือนทอง รักษาราชกานแทนเกษตรอำเภอบ้านแพรก มอบปัจจัยการผลิตโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59 (เห็ด) จำนวน 132 ราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

 

นางจิราภา เรือนทอง รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านแพรก ออกตรวจเยี่ยมแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ภายใต้โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร และจุดสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทีย์ไถกลบตอซัง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

  ภาพข่าว กิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

  

       นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วย นางจิราภา เรือนทอง รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านแพรก ให้การต้อนรับนายอุดมศักดิ์ ชาวหนูนา หน.สนง.ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนำกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอท่าเรือ มาเยื่ยมชมการปลูกถั่วดาวอินคา ของนายธวัช ทองแผ่ เกษตรกร หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

 

  

นางจิราภา เรือนทอง รักษาราชการเกษตรอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดรอบที่ 1 ปี 2559 (1 ต.ค.2558 - 31 มีนาคม 2559) วันที่ 15 มีนาคม 2559 เรียบร้อยไปได้ด้วยดี

 

นางจิราภา เรือนทอง รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านแพรก และนางอรไท กลิ่นศรีสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพด และแปลงปลูกถั่วเขียว ในตำบลบ้านใหม่ และตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 2 มีนาคม 2559

 

การอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 จำนวน 50 ราย ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559

 

การอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 จำนวน 50 ราย ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559

 

นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข่า ในโครงการพืชใช้น้ำน้อย ของนายวิทยา ลือสาคร เกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกถั่วดาวอินคา ของนายธวัช ทองแผ่ เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

นางจิราภา เรือนทอง

 เกษตรอำเภอบ้านแพรก

รักตะวัน
รักบ้านเกิด
ชนบทเกษตร
มูลนิธิข้าวไทย
พืชสมุนไพร
เกษตรออนไลน
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชเศรษฐกิจไทย
การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าตลาดไทยเว็บไซต์หน่วยงานภายกรม
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
วิสาหกิจชุมชน
รมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระบบข้อมูลศูนย์บริการฯ
 ระบบใบรับรองเงินเดือน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3   ช่อง 5    ช่อง 7    ช่อง 9    ช่อง 11
หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ   เดลินิวส์    มติชน    ข่าวสด    คมชัดลึก       ประชาชาติธุรกิจ        ไทยโพสต์     เดอเนชั่น ผู้จัดการ   บางกอกโพสต์    กรุงเทพธุรกิจ    ฐานเศรษฐกิจ    แนวหน้า        สยามธุรกิจ  สยามกีฬา
   

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
370 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพรก  อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
E-Mail : banphraek_16@hotmail.com
โดย : นางสุรีพร มานะวุฑฒ์   เจ้าพนักงานธุรการ

ปรับปรุงล่าสุด : 10 สิงหาคม 2560