/
<<<หลวงพ่อเขียว     หลวงพ่อขาว     หลวงพ่อเภาคู่บ้าน    พัดสานคู่เมือง     พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง   รุ่งเรืองเกษตรกรรม    เลิศล้ำหัตถศิลป์   แผ่นดินถิ่นลิเก>>>  
  ข้อมูลอำเภอ .
  แผนที่อำเภอ
   ประวัติ สนง.
  อัตรากำลัง บทบาทหน้าที่
  ศูนย์บริการฯ
  ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  ผลิตภัณฑ์OTOP 
  องค์ความรู้ KM
  สถาบันเกษตรกร
  ข้อมูล ศจช.
  อาสาสมัครยุวฯ
  วิชาการเกษตร
  บทความดีดี
   กิจกรรม 5 ส.
   ข่าวประชาสัมพันธ์
  แผนพัฒนาการเกษตร (A4)
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
  เกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
  คู่มือสำหรับประชาชน
แปลงใหญ่
  ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) รายละเอียด
ข้อมูลการผลิตข้าว

แผนพัฒนาตำบล ปี 62-65

Zoning

 
เว็บไซต์อำเภอ
เกษตรจังหวัดพระนครฯ
เกษตรอำเภอพระนครฯ
เกษตรอำเภอบางปะหัน
เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
เกษตรอำเภอนครหลวง
เกษตรอำเภอบางปะอิน
เกษตรอำเภอบางบาล
เกษตรอำเภอบางซ้าย
เกษตรอำเภอมหาราช
เกษตรอำเภออุทัย
เกษตรอำเภอวังน้อย
 เกษตรอำเภอท่าเรือ
 เกษตรอำเภอภาชี
เกษตรอำเภอบางไทร
 เกษตรอำเภอผักไห่
เกษตรอำเภอเสนา
  เว็บไซต์ใน อ.บ้านแพรก
    ร.ร.โพธิ์ราษฎร์บำรุง
    ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์
    เทศบาลตำบลบ้านแพรก
   กศน.บ้านแพรก
    ชมรมจักยานบ้านแพรก
  เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด

 

 

วิสัยทัศน์ : สู่การผลิตปลอดภัย ส่งเสริมการเกษตรไทย ใส่ใจพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้คนยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรกขอประชาสัมพันธ์ การระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบใหม ้ถ้าเกษตรกรพบเจอให้ แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก เพื่อออกตรวจและเตรียมการป้องกันต่อไป 

  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ขอประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน วันที่ 1-31 มกราคม ของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

  จดหมายข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

  ภูมิปัญญาผ้าขาวม้าไทย”   จาก ผู้ใช้ทั่วไป  

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล

VDO งาน field day วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดไก่เตี้ย ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

VDO งาน field day 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองน้อย

รายชื่อเกษตรกรที่ขอมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2559 (GAP)

powerpoint : แผ่นพับ : VDO ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

มาตรการที่ 1 โครงการกิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

มาตรการที่ 4 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ

ต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (ศพก.)

ข้อมูล MRCF อำเภอบ้านแพรก

Smart Office

VDO ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

VDO งาน field day ปี 2560

VDO แนะนำ ศพก.

VDO งาน field day ปี 2561

ประชาสัมพันธ์งานอารักขาพืช

การดำเนินงาน ศพก.อำเภอบ้านแพรก

 

 

 

หลวงพ่อเขียว
หมู่ 2 ต.สำพะเนียง เดิมชื่อวัดข้าวเขียว
หลวงพ่อขาว
หมู่ 2 ต.คลองน้อยฉายานามมงกุฏแห่งพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อเภา
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
พัดสาน
หัตถกรรมเลื่องชื่อของชาวอำเภอบ้านแพรก ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก

ภาพข่าว กิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์หลัก) ม.2 ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ร่วมกับ อกม. ต.สองห้อง สำรวจการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ แปลงปลูกข้าว ม.1 และ ม.2 ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก เป็นจุดรับซื้อกล้วยน้ำว้าจากเกษตรกรเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยตรง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกาม โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร กรมประมง ณ แม่น้ำลพบุรี บริเวณหน้าวัดเขียนลาย ม.4 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก จัดเวทีเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนและการจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 (5 ธันวาคม) ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

 

พฤศจิกายน 2561 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พฤศจิกายน 2561 ตรวจ ติดตาม และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสองห้อง ณ กลุ่มผักแปลงใหญ่ ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา
พฤศจิกายน 2561 ตรวจ ติดตาม และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสองห้อง ณ กลุ่มไข่เค็ม ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา
พฤศจิกายน 2561 ตรวจ ติดตาม และจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนสำพะเนียง ณ กลุ่มพัดสาน ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา
พฤศจิกายน 2561 ตรวจประเมินแปลงแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอบ้านแพรก (สวนปันปัน เกษตรอินทรีย์) ม.2 ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา
พฤศจิกายน 2561 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท จัดฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป ปี 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร “ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร” ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผัก ม.2 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก

 

ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในชุมชนบ้านแพรก-บ้านใหม่
ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในชุมชนสำพะเนียง
ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในชุมชนคลองน้อย
ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในอำเภอบ้านแพรก
ตุลาคม 2561 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบ้านแพรก เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าโครงการ "บิ๊กซี เพื่อนที่ดีของเกษตรกรไทย" ณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายบรรยาย  สมเรือง  เกษตรอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายบรรยาย  สมเรือง  เกษตรอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  

        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางพรทิพย์ เพ่งสุข เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านแพรก มอบหมายให้นางสาวอรอารีย คงเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สาธิตการทำสารชีวภัณฑ์ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายบรรยาย  สมเรือง  เกษตรอำเภอบ้านแพรก มอบหมายให้นางสาวอรอารีย์  คงเกษม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาววิภาดา  พิมพ์เงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระดับตำบล อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบรรยาย  สมเรือง  เกษตรอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยนางสาวอรอารีย์  คงเกษม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และวิภาดา  พิมพ์เงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์ขยาย) หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข่า ในโครงการพืชใช้น้ำน้อย ของนายวิทยา ลือสาคร เกษตรกรหมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูกถั่วดาวอินคา ของนายธวัช ทองแผ่ เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

นายบรรยาย สมเรือง

 เกษตรอำเภอบ้านแพรก

รักตะวัน
รักบ้านเกิด
ชนบทเกษตร
มูลนิธิข้าวไทย
พืชสมุนไพร
เกษตรออนไลน
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชเศรษฐกิจไทย
การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าตลาดไทยเว็บไซต์หน่วยงานภายกรม
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
วิสาหกิจชุมชน
รมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระบบข้อมูลศูนย์บริการฯ
 ระบบใบรับรองเงินเดือน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3   ช่อง 5    ช่อง 7    ช่อง 9    ช่อง 11
หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ   เดลินิวส์    มติชน    ข่าวสด    คมชัดลึก       ประชาชาติธุรกิจ        ไทยโพสต์     เดอเนชั่น ผู้จัดการ   บางกอกโพสต์    กรุงเทพธุรกิจ    ฐานเศรษฐกิจ    แนวหน้า        สยามธุรกิจ  สยามกีฬา
   

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
370 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพรก  อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
E-Mail : banphraek_16@hotmail.com
โดย : นางสุรีพร มานะวุฑฒ์   เจ้าพนักงานธุรการ

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มกราคม 2562