1. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
คู่มือประชาชน (ฉบับปรับปรุง : งานวิสาหกิจชุมชน)
รายงานคู่มือประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
การประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานคู่มือประชาชน ปี 2561
รายงานคู่มือประชาชน ปี 2561 (1)