ข้อมูลการเกษตร ปี 2549/2550

ที่
ตำบล

พื้นที่ทำการเกษตร

(ไร่)

ข้าวนาปี

(ไร่)

ข้าวนาปรัง

(ไร่)

พืชผัก

(ไร่)

ข้าวโพดรับประทานฝักสด

(ไร่)

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น

(ไร่)

1
บ้านแพรก
2,596
2,250
500
 32
 108
 117
2
บ้านใหม่
3,372
2,674
999
 -
 182
 153
3
สำพะเนียง
3,341
3,075
952
 66
204
 165
4
คลองน้อย
6,416
6,277
3,191
 -
 -
 127
5
สองห้อง
6,782
6,405
4,945
 32
 -
 345
รวม
22,507
20,681
10,587
 130
494
 907