ข้อมูลอำเภอบ้านแพรก

 

สภาพทั่วไป

อาณาเขต
- ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโก่งธนู ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลไชยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

สภาพดิน

ลักษณะของดินในอำเภอบ้านแพรก ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว โดยมีชุดดิน 5 ชุด คือ
ชุดดินสรรพยา ชุดดินชัยนาท ชุดดินสิงห์บุรี ชุดดินราชบุรี ชุดดินท่าม่วง ซึ่งมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
11 ดินชุดท่าม่วง อยู่บริเวณตำบลสำพะเนียง ตำบลบ้านแพรก ตำบลบ้านใหม่ มีความลึกของดินลึกมากมีความชัน 1-3% การระบายน้ำดีปานกลาง ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านปานกลาง การไหลผ่านของน้ำช้า อินทรีย์วัตถุปานกลาง (1.5 –3.5 %) มีความเหมาะสมดีสำหรับการปลูกพืชไร่ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม เหมาะสมน้อยสำหรับการปลูกข้าว ดินมีปัญหาเรื่องการปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช
ดินบน เป็นพวกดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนทรายแป้ง มีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา และมีจุดประสีซีด ๆ ที่ระดับความลึกตั้งแต่ 50 ซม. ลงไป ระยะอิ่มตัวด้วยน้ำ 1-2 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูมาก PH. 5.5-6.5
16 ดินชุดราชบุรี อยู่ในบริเวณพื้นที่ของทุกตำบล มีความลึกของดินลึกมาก ความลาดชัน 0.1% การระบายน้ำค่อนข้างเลว การยอมให้น้ำซึมผ่านช้า การไหลผ่านของน้ำช้า อินทรีย์วัตถุปานกลาง (1.5 –2.5 %) มีความเหมาะสมดีในการปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำท่วมและไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ เนื่องจากการระบายน้ำไม่ดี
ดินบน เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาบเทาเข้ม และมีจุดประสีน้ำตาลแก่ และสีน้ำตาลปนเหลือง ระยะอิ่มตัวด้วยน้ำ 4-5 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างสูงปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง PH. 5.5-6.5
ดินล่าง เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเข้มของน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลเข้ม และมีจุดประสีเข้มของน้ำตาลปนเหลือง ระยะอิ่มตัวด้วนน้ำ 6-8 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างสูง ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างสูง PH. 6.0-7.0

19 ดินชุดสิงห์บุรี อยู่ในบริเวณพื้นที่ของทุกตำบล มีความลึกของดินลึกมาก ความลาดชัน 0-1% การระบายน้ำค่อนข้างเลว ความสามารถให้น้ำซึมผ่านช้า การไหลผ่านของน้ำช้า ปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลาง(1.5-2.5%)
มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดในเรื่องน้ำท่วม ไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ เนื่องจากระบายน้ำไม่ได้
ดินบน เป็นดินเหนียวมีสีเทาเข้มหรือสีเข้มของน้ำตาลปนเทา และมีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีน้ำตาลแก่ ระยะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ 6-7 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก PH 5.5-6.5
ดินล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาเข้มและมีจุดประสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลือง และสีน้ำตาลเข้ม ระยะอิ่มตัวด้วยน้ำ 10-11 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง ระดับน้ำในใต้ดินต่ำกว่า 100 ซม. ประมาณ 1-2 เดือน ปริมาณ โปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก PH 6.1 –7.5
15 ดินชุดชัยนาท อยู่ในพื้นที่ของทุกตำบล มีความลึกของดินลึกมาก ความลาดชัน 0.1 % การระบายน้ำค่อนข้างเลว ความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง การไหลผ่านของน้ำช้า อินทรีย์วัตถุปานกลาง (1.0 – 1.5 %) ความเหมาะสมดีในการ ปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดคืออาจขาดความชื้น และมีความเหมาะสม ปานกลางในการปลูกพืชไร่ แต่มีความจำกัดสำหรับพืชไร่ คือน้ำอาจท่วมเป็นครั้งคราว
ดินบน เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีของน้ำตาลปนเทา หรือสีน้ำตาล ระยะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ 4-5 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างต่ำ ปริมาณ โปแตสเซี่ยมเป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง PH 5.5 – 6.5
ดินล่าง เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินเหนียวปนทราย สีน้ำตาล ปนเทาและมีจุดประสีน้ำตาลแก่และน้ำตาลปนเหลืองตลอดชั้นของดิน ระยะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ 6-8 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างสูง ปริมาณ โปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง PH 6.0 – 7.0
14 ดินสรรพยา อยู่ใยบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านแพรก ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสำพะเนียง มีความลึกของดินลึกมาก ความลาดชัน 0.1 % การระบายน้ำดีปานกลาง ความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง การไหลผ่านของน้ำช้า อินทรีย์วัตถุปานกลาง (1.5-2.5 %) มีความเหมาะสมปานกลาง สำหรับการปลูกพืชไร่ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม เหมาะสมดีสำหรับการปลูกข้าว แต่มีปัญหาเรื่องขาดความชื้นสำหรับการปลูกพืช
ดินบน เป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเข้มของน้ำตาล ปนเทาหรือสีเข้มมากของน้ำตาลปนเทา ระยะอิ่มด้วยน้ำ 4-5 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์พ่อพืชค่อนข้างสูง PH 6.1-7.0

การคมนาคม

อำเภอบ้านแพรก มีการคมนาคมทางรถยนต์ค่อนข้างดี ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายลพบุรี - บางปะหัน จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีถนนลาดยางผ่านอำเภอและตำบลและระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน จะมีถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง

แหล่งน้ำ

-แม่น้ำลพบุรี

-คลองชลประทานตอนบ้านแพรก

-คลองชลประทาน 2 ซ้าย 8 ซ้าย (โครงการมหาราช 2)

- คลองธรรมชาติ

สถิติน้ำฝน (มิลลิเมตร) ปี 2545-2549

เดือน
ปี 2545
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
รวม
เฉลี่ย
มกราคม
65
-
-
4.7
-
69.7
17.3
กุมภาพันธ์
-
-
1
44.5
-
45.5
11.38
มีนาคม
98
8.1
147.1
-
22.8
276
69
เมษายน
26.8
102.7
19.7
16.7
91.5
257.4
64.35
พฤษภาคม
127.4
157.8
58.2
57.7
89.1
490.2
122.55
มิถุนายน
63
105.6
118.7
77.7
98.2
463.2
115.8
กรกฎาคม
58
62
96.1
98.6
206.4
521.1
130.28
สิงหาคม
126.1
206.2
113
90.1
41.5
576.9
144.23
กันยายน
65.2
217.6
366.6
204.3
260
1,113.7
278.43
ตุลาคม
105.5
31.9
69.3
49.2
116.1
372
93
พฤศจิกายน
10.7
39.9
-
7.0
91.2
148.8
37.2
ธันวาคม
-
76.4
-
-
35.6
112
28
รวม
745.7
1008.2
989.7
650.5
1,052.4
4,446.5
1,111.52
เฉลี่ย
62.1
84
82.0
54.2
87.7
370
92.5

เขตการส่งเสริมการเกษตรของอำเภอบ้านแพรก

อำเภอบ้านแพรก ประกอบด้วย 5 ตำบล ตำบลที่มีพื้นที่มากที่สุดได้แก่ ตำบลสองห้อง รองลงมา ได้แก่ ตำบลคลองน้อย ตำบลสำพะเนียง ตำบลบ้านแพรก ตำบลบ้านใหม่ ตามลำดับ

พื้นที่กลุ่มชุดดิน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินที่ 4f มีพื้นที่ 11,440 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.83 ของพื้นที่อำเภอ รองลงมาคือกลุ่มดิน 3f มีพื้นที่ 11,235 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.99 ของพื้นที่อำเภอ ดินที้ง 2 ชนิด เป็นดินราบลุ่มมีน้ำเอ่อจากแม่น้ำ เนื้อดินเป็นดินเหนียวและเหนียวจัด มีความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 และ 5.5-7.0

พื้นที่การรวมกลุ่มดินตามความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าว แต่มีน้ำท่วมแช่ขังในฤดูฝน มีพื้นที่ 20,681 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มจัด เป็นพื้นที่ 9,689 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.66 ของพื้นที่อำเภอ

พื้นที่การใช้ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว ปลูกทุกตำบล และปลูกไม้ผล ข้าวโพดรับประทานฝักสด พืชผัก

จำนวนประชากร ของอำเภอบ้านแพรก ปี 2550

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
รวม
ชาย
หญิง
ครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนเกษตรกร
ร้อยละ
1
บ้านแพรก
2,254
1,083
1,171
738
404
54.74
2
บ้านใหม่
1,620
751
869
471
436
11.46
3
สำพะเนียง
2,138
1,014
1,124
742
266
35.84
4
คลองน้อย
1,379
650
729
387
327
84.49
5
สองห้อง
1,459
680
779
372
330
88.70
รวม 5 ตำบล
8,850
4,178
4,672
2,710
1,763
65.05

 

เขตการปกครอง ปี 2550

ที่
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน

พื้นที่ถือครอง

ทั้งหมด (ไร่)

พื้นที่ถือครองการเกษตร

ทั้งหมด (ไร่)

จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด (ครัวเรือน)

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

(ครัวเรือน)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
5
3,185
2,596
738
404
2
บ้านใหม่
5
3,769
3,372
471
436
3
สำพะเนียง
6
5,344
3,341
742
266
4
คลองน้อย
6
6,994
6,416
387
327
5
สองห้อง
5
7,956
6,782
372
330
รวม
27
28,125
22,507
2,710
1,763

พื้นที่เพาะปลูก ปี 2549/2550

1. พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2549/2550

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ราคา

(บาท/ตัน)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
2,250
2,250
537.94
5,800
 
2
บ้านใหม่
2,674
2,674
436.90
5,800
 
3
สำพะเนียง
 3,075
 3,075
489.06
 5,800
 
4
คลองน้อย
 6,277
 6,277
473.12
 5,800
 
5
สองห้อง
 6,405
 6,405
506.79
 5,800
 
รวม
 20,681
 20,681
488.28
 5,800
 

2. พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง 2548/2549

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ราคา

(บาท/ตัน)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
 500
 500
820.90
 6,100
 
2
บ้านใหม่
999
999
807.74
6,100
 
3
สำพะเนียง
952 
 952
859.84
 6,100
 
4
คลองน้อย
 3,191
3,191 
806.84
 6,100
 
5
สองห้อง
 4,945
 4,945
834.37
 6,100
 
รวม
10,587 
10,587 
825.21
 6,100
 

พื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น ปี 2550

- มะม่วง ปี 2550

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
 113
 113
1,138.40
 
2
บ้านใหม่
 148
 148
 885
 
3
สำพะเนียง
121
 121
1,536.66
 
4
คลองน้อย
 127
 127
847.33
 
5
สองห้อง
 203
203
901.20
 
รวม
529
529
1,061.72
 

-มะพร้าวแก่ ปี 2549

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(ผล/ไร่)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
-
-
 -
 
2
บ้านใหม่
 -
-
-
 
3
สำพะเนียง
44
44
1,516
 
4
คลองน้อย
-
-
-
 
5
สองห้อง
37
37
1,502.80
 
รวม
81
810
  1,509.40
 

- ไม้ผลอื่น ๆ ปี 2550

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(ผล/ไร่)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
4
4
916
 
2
บ้านใหม่
5
5
933.75
 
3
สำพะเนียง
-
-
-
 
4
คลองน้อย
-
-
-
 
5
สองห้อง
-
-
-
 
รวม
9
9
 924.87
 

- กล้วยน้ำว้า ปี 2550

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(หวี/ไร่)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
-
-
-
 
2
บ้านใหม่
-
-
-
 
3
สำพะเนียง
-
-
-
 
4
คลองน้อย
-
-
-
 
5
สองห้อง
105
105
1,008.40
 
รวม
105
105
1,008.40
 

พื้นที่ปลูกพืชผัก ปี 2550

-แตงกวา ปี 2550

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
22
22
5,012
 
2
บ้านใหม่
 -
 
3
สำพะเนียง
 66
66
5,013.66
 
4
คลองน้อย
 -
 -
 -
 
5
สองห้อง
14
14
5,009.4
 
รวม
 103
103 
5,011.68
 

- พริกมัน ปี 2550

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
6
6
 2,004
 
2
บ้านใหม่
 -
 -
 
3
สำพะเนียง
-
-
-
 
4
คลองน้อย
 -
 -
 -
 
5
สองห้อง
18
18
2,000
 
รวม
24
24
2,002
 

-แตงร้าน ปี 2550

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
4
4
5,001
 
2
บ้านใหม่
 -
 -
 
3
สำพะเนียง
 -
 -
 -
 
4
คลองน้อย
 -
 -
 -
 
5
สองห้อง
-
-
-
 
รวม
4
4
5,001
 

5.พื้นทีปลูกข้าวโพดรับประทานฝักสด ปี 2550

ที่
ตำบล

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(ฝัก./ไร่)

หมายเหตุ
1
บ้านแพรก
 108
 108
 2,500
 
2
บ้านใหม่
 182
 182
2,478
 
3
สำพะเนียง
204
204
2,541
 
4
คลองน้อย
 -
 -
 
5
สองห้อง
 -
 -
 
รวม
494
 494
2,506
 

สถิติการปลูกพืช (3 - 5 ปี)

1.สถิติการปลูกข้าวนาปี ปี 2545/2546 - ปี 2549/2550

ที่ ตำบล
ปี2545/2546
ปี 2546/2547
ปี 2547/2548
ปี 2548/2549
ปี 2549/2550

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

1
บ้านแพรก
 2,524
1,186.67
4,760 
 2,524
1,315.52
 4,760 
 2,524
1,214.84
4,760 
2,371 
1,227.79
 5,300
2,250 

1,210.38

5,800 
2
บ้านใหม่
 2,674
1,134.14
 4,760
 2,674
1,272.39
 4,760
 2,674
1,223.31
 4,760
 2,674
1,203.77
5,300
 2,674
1,168.26
 5,800
3
สำพะเนียง
 3,075
1,523.97
 4,760
 3,075
1,494.26
 4,760
 3,075
1,505.71
 4,760
 3,075
1,537.59
 5,300
 3,075
1,503.88
 5,800
4
คลองน้อย
6,277
2,549.82
 4,760
6,277
2,664.14
 4,760
6,277
2,519.54
 4,760
6,277
3,185.99
5,300
6,277
2,969.82
5,800 
5
สองห้อง
 5,035
2,007.47
4,760
 5,035
2,027.99
4,760
 6,405
2,591.97
4,760
 6,405
2,915.57
 5,300
 6,405
3,245.97
5,800 
 
รวม
19,585
8,402.07
4,760
19,585
8,774.30
4,760
20,955
9,055.37
4,760
20,802
10,070.71
5,300
20,681
10,098.31
5,800

2.สถิติการปลูกข้าวนาปรัง ปี 2545/2546 - ปี 2549/2550

ที่ ตำบล
ปี2545/2546
ปี 2546/2547
ปี 2548/2549
ปี 2549/2550
ปี 2548/2549

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

1
บ้านแพรก
 598
520.85
4,800 
 598
481.2
5,200 
 598
519.08
5,400 
 598
501.81
 6,100
500
410.45
 6,100
2
บ้านใหม่
 999
756.67
 4,800
 999
801.10
5,200
 999
810.75
 5,400
 999
819.21
6,100 
 999
806.93
6,100 
3
สำพะเนียง
 956
794.55
4,800 
 956
 765.94
5,200 
1,022 
884.48
5,400 
 1,060
895.01
 6,100
 952
 818.57
 6,100
4
คลองน้อย
3,191
2,508.81
4,800
3,191
2,445.41
5,200
3,191
2,589.43
5,400
3,191
2,635.06
6,100 
3,191
2,574.65
 6,100
5
สองห้อง
 3,243
2,517.18
 4,800
 3,243
2,514.22
 5,200
 4,945
4,082.13
 5,400
 4,945
4,001.59
 6,100
 4,945
4,125.98
 6,100
 
รวม
 8,987
 7,098.06
4,800 
 8,987
7,007.87
 5,200 
 10,755
 8,885.87
 5,400 
 10,793
 8,852.68
 6,100
 10,587
 8,736.58
 6,100

ตุ้นทุนการผลิตการเกษตร

1.ตุ้นทุนการผลิตข้าวนาปี

- ค่าเมล็ดพันธุ์ ...............................150..........บาท

- ค่าเตรียมดิน ................................200.........บาท

- ค่าปุ๋ยเคมี.....................................105........ บาท

- สารเคมีกำจัดแมลง/วัชพืช ..............85.........บาท

- ค่าจ้างหว่านปุ๋ย...............................15..........บาท

- ค่าจ้างเก็บเกี่ยว............................400.........บาท

- ค่าขนจากนาถึงรถบรรทุก................40.........บาท

- ค่าบรรทุกไปขาย............................40.........บาท

รวมต้นทุน/ไร่.......1,036.........บาท

2.ต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง

- ค่าเมล็ดพันธุ์ ...............................300..........บาท

- ค่าเตรียมดิน ................................350.........บาท

- ค่าปุ๋ยเคมี.....................................350........ บาท

- สารเคมีกำจัดแมลง/วัชพืช ..............85.........บาท

- ค่าจ้างหว่านปุ๋ย...............................50..........บาท

- ค่าจ้างเก็บเกี่ยว............................300.........บาท

- ค่าขนจากนาถึงรถบรรทุก................80.........บาท

- ค่าบรรทุกไปขาย............................80.........บาท

รวมต้นทุน/ไร่.......1,595.........บาท

3. ต้นทุนการผลิตพืชผัก

3.1 แตงกวาน้ำหยด

- ค่าเมล็ดพันธุ์............................1,650..........บาท

- ผ้าคลุมแปลง............................1,950..........บาท

- ค่าปุ๋ยเคมี................................1,200......... บาท

- ผ้าเทปน้ำหยด..........................3,100..........บาท

- ท่อ พีวีซี......................................600..........บาท

- หัวเทป.......................................400...........บาท

- ปุ๋ยทางใบ...................................500...........บาท

รวมต้นทุน/ไร่.....9,950............บาท

3.2 พริกมัน

- เมล็ดพันธุ์ 2 กระป๋อง...............1,400..........บาท

- ค่าปุ๋ย ค่ายา............................2,000...........บาท

- ค่าแรงงาน..............................1,500..........บาท

- ค่าไถ........................................200..........บาท

- ค่าชักร่อง..................................100..........บาท

รวมต้นทุน/ไร่.....5,200.........บาท

3.3 ถั่วฝักยาว

- เมล็ดพันธุ์ 2 กระป๋อง.................360..........บาท

- ค่าปุ๋ย ค่ายา............................2,000...........บาท

- ค่าแรงงาน..............................1,500..........บาท

- ค่าไถ........................................200..........บาท

- ค่าชักร่อง..................................100..........บาท

รวมต้นทุน/ไร่.....4,160.........บาท

3.4 บวบ

- เมล็ดพันธุ์ 2 กระป๋อง..................300..........บาท

- ค่าปุ๋ย ค่ายา............................2,000...........บาท

- ค่าแรงงาน..............................1,500..........บาท

- ค่าไถ........................................200..........บาท

- ค่าชักร่อง..................................100..........บาท

รวมต้นทุน/ไร่.....4,100.........บาท

3.5 มะเขือ

- เมล็ดพันธุ์ 2 ขีด......................1,000..........บาท

- ค่าปุ๋ย ค่ายา............................2,000...........บาท

- ค่าแรงงาน..............................1,500..........บาท

- ค่าไถ........................................200..........บาท

- ค่าชักร่อง..................................100..........บาท

รวมต้นทุน/ไร่.....4,800.........บาท

3.6 แตงโมอ่อน

- เมล็ดพันธุ์ 2 ขีด......................1,000..........บาท

- ค่าปุ๋ย ค่ายา............................2,000...........บาท

- ค่าแรงงาน..............................1,500..........บาท

- ค่าไถ........................................200..........บาท

- ค่าชักร่อง..................................100..........บาท

รวมต้นทุน/ไร่.....4,800.........บาท

4.ต้นทุนการผลิตพืชไร่ (ข้าวโพดรับประทานฝักสด)

- ค่าเตรียมดิน..............................300.........บาท

- ค่าหยอดเมล็ดพันธุ์ 3 คน............200.........บาท

- เมล็ดพันธุ์ลูกผสม 3 กก..........1,500.........บาท

- ค่าปุ๋ย สูตร 15-15-15 ...............200.........บาท

- ค่าไฟฟ้าลดน้ำ...........................200..........บาท

- ค่าทำรุ่น....................................400.........บาท

- ยากำจัดหนอนเจาะยอด................50..........บาท

รวมต้นทุน/ไร่ ...2,850..........บาท

5.ต้นทุนการผลิตไม้ผล

- กิ่งพันธุ์...................................1,250...........บาท

- ค่าเตรียมดิน............................. 500...........บาท

- ค่าปุ๋ยเคมี..................................500.......... บาท

- สารเคมี................... .................250............บาท

- ค่าไฟฟ้า....................................200............บาท

- ค่าแรง.......................................300...........บาท

- ค่าเก็บเกี่ยว...............................300...........บาท

- ค่าขนส่ง.....................................150..........บาท

รวมต้นทุน/ 1 ฤดูกาล...2,450.........บาท