คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล / อำเภอ

ต.บ้านแพรก ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นางสาวถวิล เมฆา ประธานกรรมการ
2
นายประดิษฐ์ ทรัพย์อาภรณ์ รองประธาน
3
นายวิฑูรย์ นาครักษ์ เลขานุการ
4
นางณัฐธนัน อรรถาวี กรรมการ
5
นางวิไล วัยเจริญ กรรมการ
6
นางบุญมา พวงดอกรัก กรรมการ
7
นายสายหยุด รัตสิงห์ กรรมการ
8
นายวันดี สวนหลวง กรรมการ
9
นางสนม สารสิทธิ์ กรรมการ
10
นางเพชรา จตุรโมกข์ กรรมการ
11
นางสุภัชชา โสดา กรรมการ
12
นางบุญแรม ชูผะอบ กรรมการที่ปรึกษา
13
นายโชค ขันธวิทย์ กรรมการที่ปรึกษา
14
นางพรพรหม วงษ์นิ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นายสุวรรณ โสดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต.บ้านใหม่ ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายอนุไม ทัพจันทร์ ประธานกรรมการ
2
นางฝรั่ง นิ่มชม รองประธาน
3
นางฉวีวรรณ ฝั่งทะเล เลขานุการ
4
นายศรศรี ชูหีบ กรรมการ
5
นางอรุณี ทองระคนธ์ กรรมการ
6
นายจำรัส อินทอง กรรมการ
7
นางเพ็ญศรี เทียนดี กรรมการ
8
นายกาหลง กองพิกุล กรรมการ
9
นายเสนอ อภิไชยรัตน์ กรรมการ
10
นายตี๋ โตจานสิงห์ กรรมการ
11
นายเซีย จันทนะ กรรมการ
12
นายสมบัติ พรหมประสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษา
13
นายอินทร์ เหลือบพันธุ์ กรรมการที่ปรึกษา
14
นายวิเชียร อาจศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นายสุรินทร์ รัตสิงห์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต.สำพะเนียง ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมบัติ ห้องนาค ประธานกรรมการ
2
นายไทร โยค พานมะลิ รองประธาน
3
 นางสาวนันทา เกิดกิจ เลขานุการ
4
นางจำปี แป้นณรงค์ชัย  กรรมการ
5
นางมาลี ทันไว  กรรมการ
6
นายสำรวย เพชรรุ่ง  กรรมการ
7
นางชงค์ อุบลวัตร  กรรมการ
8
นางชะเอื้อม เกตุสมพงษ์  กรรมการ
9
นายชำนาญ ทิมเหลย  กรรมการ
10
นายสว่าง จับโต  กรรมการ
11
นางสมปอง ตรัสกุล  กรรมการ
12
นางลมโชย เรืองขจร  กรรมการที่ปรึกษา
13
นายสมศักดิ์ เรืองวัฒกี  กรรมการที่ปรึกษา
14
นายสุจินต์ ฉาบเพ็ชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นายเกษม ห้องจำปา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำบลคลองน้อย ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายเดโช คล้ายมี ประธานกรรมการ
2
นายอารักษ์ ลือสาคร รองประธาน
3
นางปราณี นาคสังข์ เลขานุการ
4
นางสุนทร อินทร์ธรรม กรรมการ
5
นายประยงค์ ลือศิริ กรรมการ
6
นายสมบูรณ์ ไผ่สัมฤทธิ์ กรรมการ
7
นายประยงค์ ทัพจันทร์ กรรมการ
8
นายวิชาญ ฉาบเพชร กรรมการ
9
นายประเทือง ทองอ้วน กรรมการ
10
นางนิภา พุ่มพวง กรรมการ
11
นายเพชรรุ่ง สิงหไพศาล กรรมการ
12
นางละออ ปานฉิม กรรมการที่ปรึกษา
13
นางสวาท ศัยทัศน์ กรรมการที่ปรึกษา
14
นายสัมฤทธิ์ เรืองศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นายบุญรอด หน่อทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำบลสองห้อง ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสฤษดิ์ แหวนทอง ประธานกรรมการ
2
นางมาลี สิงห์ทา รองประธาน
3
นางวรรณี ฟักนาดี เลขานุการ
4
นางสมคิด พิญโภชน์ กรรมการ
5
นายวิสูตร นิลประดิษฐ์ กรรมการ
6
นางบุญส่ง นิลประวิทย์ กรรมการ
7
นางแสงอรุณ จำปีเทศ กรรมการ
8
นายวินัย มลแก้ว กรรมการ
9
นางสาววิรงรอง ผลวุฒิ กรรมการ
10
นางสาวเยาวลักษณ์ ปานทอง กรรมการ
11
นางบุญส่ง นิลประวิทย์ กรรมการ
12
นายณรงค์ จันทร์คีรี กรรมการที่ปรึกษา
13
นายวิเชียร ผลปราชญ์ กรรมการที่ปรึกษา
14
นายจำนงค์ นุชเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นายสมนึก เจ๊ะโอ๊ะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการระดับอำเภอ ประกอบด้วย

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสฤษดิ์ แหวนทอง ประธานกรรมการ
2
นายสมบัติ ห้องนาค รองประธาน
3
นายอนุไม ทัพจันทร์ เลขานุการ
4
นายเดโช คล้ายมี กรรมการ
5
นางสาวถวิล เมฆา กรรมการ
6
นางมาลี สิงห์ทา กรรมการที่ปรึกษา
7
นายประดิษฐ์ ทรัพย์อาภรณ์ กรรมการที่ปรึกษา
8
นายไทรโยค พานมะลิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายอารักษ์ ลือสาคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ