หน้าแรก
แผนที่ตำบล
รายงานการผลิตพืชรายเดือน

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองน้อย

ประเภทศูนย์ ขยาย ที่มาของศูนย์ คัดเลือก ปีที่จัดตั้ง พ.ศ.2546

สถานที่ตั้งอาคารแปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 2 ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์

       
 

นายอติศักดิ์ ธรรมประสิทธ์

อายุ 48 ปี

เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2524

อายุราชการ 26 ปี วันเดือน ปี เกิด 8 มีนาคม 2502

 
     

 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองน้อย

ที่
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
ตำแหน่ง
1
นายเดโช คล้ายมี
-
 13 ม.3 ต.คลองน้อย ประธานศูนย์
2
นายวิชาญ ฉาบเพชร 
035-386601
118 ม.1 ต.คลองน้อย  กรรมการศูนย์
3
นางนิภา พุ่มพวง
035-386233
 23 ม.2 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
4
นายสุรเชษฐ์ บุญรักชัย
085-2132146
  ม.5 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
5
นายประยงค์ ทัพจันทร์
035-386320
 1/1 ม.4 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
6
นายสมบูรณ์ ไผ่สัมฤทธิ์ 
089-0663600
13 ม.6 ต.คลองน้อย  กรรมการศูนย์
7
นายประเทือง ทองอ้วน
-
 30 ม.1 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
8
นายจรัญ กุลานุวัฒน์
-
6 ม.4 ต.คลองน้อย  กรรมการศูนย์
9
นางสวาท ศัยทัศน์
-
 20 ม.2 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
10
นางปราณี นาคสังข์ 
-
 29 ม.2 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
11
นายฉลวย แก้วประดิษฐ์
-
ม.5 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
12
นายเพ็ชรรุ่ง สิงหไพศาล
-
5 ม.6 ต.คลองน้อย  กรรมการศูนย์
13
นายอารักษ ลือสาคร
-
 6/1 ม.1 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
14
นายสมพิศ ขันทอง
-
ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
15
นายประยงค์ ลือศิริ
-
 103/1 ต.คลองน้อย กรรมการศูนย์
16
นายอติศักดิ์ ธรรมประสิทธ์
0895463201
 
เลขาศูนย์ฯ

 

แนะนำตำบลคลองน้อย

ประวัติตำบลคลองน้อย

     เดิมตำบลคลองน้อยไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางและการคมนาคมทางราชการได้ขุดคลองในตำบลขึ้น คือคลองชลประทาน 2 ซ้าย 8 ซ้าย (ปัจจุบัน) ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4 และหมู่ 5 จึงเรียกว่าตำบลคลองน้อย

    

รูปที่ 1ถนนคอนกรีต ต.คลองน้อย           รูปที่ 2 อบต.คลองน้อย

แหล่งท่องเที่ยว ต.คลองน้อย

         1. หลวงพ่อขาว ม.3 ต.คลองน้อย หลวงพ่อขาว วัดหลวงพ่อขาว อำเภอบ้านแพรก

         2.หนองจระเข้ หมู่ 1 ต.คลองน้อย

 

ข้อมูลของตำบลคลองน้อย

 

สภาพทั่วไปของตำบลคลองน้อย

อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลคลองน้อย

มีพื้นที่ทั้งหมด 6,994 ไร่ พื้นที่ถือครองการเกษตร จำนวน 6,416 ไร่ แยกเป็นพื้นที่นาปี จำนวน 6,277 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 3,191ไร่ สำหรับพื้นที่ปลูกพืชไร่อยู่ในพื้นที่ นาข้าวนาปี

ข้อมูลทางกายภาพ ที่ตั้ง และอาณาเขต
ตำบลคลองน้อย มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่
- หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านสะตือเอน
- หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านห้วยชัน
- หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านคลองน้อย
- หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านปากสะดาง
- หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านท้องลาด
- หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านห้วยกระทุ่ม

เขตการปกครองของตำบลคลองน้อย ปี 2551

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ถือครอง

ทั้งหมด (ไร่)

พื้นที่ถือครองการเกษตร

ทั้งหมด (ไร่)

จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด (ครัวเรือน)

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

(ครัวเรือน

หมายเหตุ
1
สะตือเอน
3,482
3,166
104
88
2
ห้วยทราย
657
628
38
32
3
บ้านคลองน้อย
703
685
75
64
4
บ้านปากสดางค์
473
450
57
48
5
ท้องลาด
1,200
1,082
83
70
6
ห้วยกระทุ่ม
479
405
30
25
รวม
6,994
6,416
387
327

การคมนาคม

ตำบลคลองน้อย ที่ตั้งตำบลคลองน้อยอยู่ห่างจากอำเภอบ้านแพรก 4 กิโลเมตร มีถนนเชื่อมโยงคอนกรีตทุกหมู่บ้านทำให้การคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางติดต่อกับหมู่บ้านในตำบลและใกล้เคียงได้อย่างสะดวก นอกจากนี้มีรถบริการโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดเวลา

สภาพภูมิประเทศ

ตำบลคลองน้อย มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนมากในสภาพปกติช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน ของทุกปี ทางระดับน้ำไม่มากนักจะไม่ท่วมนาข้าวหรือพืชผลทางการเกษตร ยกเว้น ปีใดที่มีน้ำมากกว่าปกติ จะทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นได้

อุณหภูมิ

ตำบลคลองน้อย มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียล ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ของทุกปี ทำให้อากาศร้อนจัด แต่โดยทั่วไปอากาศไม่ค่อยมีความชื้นมากนัก ได้รับแสงแดดเฉลี่ยในแต่ละวันประมาณ 8
ชั่วโมง จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวไวแสง

แหล่งน้ำ

ตำบลคลองน้อย มีแหล่งน้ำที่สำคัญ รวม 18 แห่ง ดังนี้
- สระน้ำ 3 แห่ง (หมู่ที่ 1,3)
- ฝาย/ทำนบกั้นน้ำ 2 แห่ง (หมู่ที่ 3)
- คลองชลประทาน 1 แห่ง (หมู่ที่ 1-6)
- ประปา 5 แห่ง (หมูที่ 1,3,4,5,6)
- บ่อบาดาล 7 แห่ง (หมูที่ 2,3,6)

ข้อมูลกลุ่มชุดดิน

ลักษณะของดินในตำบลคลองน้อย ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว โดยมีชุดดิน 5 ชุด คือ ชุดดินสรรพยา ชุดดินชัยนาท ชุดดินสิงห์บุรี ชุดดินราชบุรี ชุดดินท่าม่วง ซึ่งมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
11 ดินชุดท่าม่วง อยู่บริเวณตำบลสำพะเนียง ตำบลบ้านแพรก ตำบลบ้านใหม่ มีความลึกของดินลึกมากมีความชัน 1-3% การระบายน้ำดีปานกลาง ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านปานกลาง การไหลผ่านของน้ำช้า อินทรีย์วัตถุปานกลาง (1.5 –3.5 %) มีความเหมาะสมดีสำหรับการปลูกพืชไร่ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม เหมาะสมน้อยสำหรับการปลูกข้าว ดินมีปัญหาเรื่องการปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช
ดินบน เป็นพวกดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนทรายแป้ง มีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา และมีจุดประสีซีด ๆ ที่ระดับความลึกตั้งแต่ 50 ซม. ลงไป ระยะอิ่มตัวด้วยน้ำ 1-2 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูมาก PH. 5.5-6.5
16 ดินชุดราชบุรี อยู่ในบริเวณพื้นที่ของทุกตำบล มีความลึกของดินลึกมาก ความลาดชัน 0.1% การระบายน้ำค่อนข้างเลว การยอมให้น้ำซึมผ่านช้า การไหลผ่านของน้ำช้า อินทรีย์วัตถุปานกลาง (1.5 –2.5 %) มีความเหมาะสมดีในการปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำท่วมและไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ เนื่องจากการระบายน้ำไม่ดี
ดินบน เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาบเทาเข้ม และมีจุดประสีน้ำตาลแก่ และสีน้ำตาลปนเหลือง ระยะอิ่มตัวด้วยน้ำ 4-5 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างสูงปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูง PH. 5.5-6.5
ดินล่าง เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเข้มของน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลเข้ม และมีจุดประสีเข้มของน้ำตาลปนเหลือง ระยะอิ่มตัวด้วนน้ำ 6-8 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างสูง ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างสูง PH. 6.0-7.0

19 ดินชุดสิงห์บุรี อยู่ในบริเวณพื้นที่ของทุกตำบล มีความลึกของดินลึกมาก ความลาดชัน 0-1% การระบายน้ำค่อนข้างเลว ความสามารถให้น้ำซึมผ่านช้า การไหลผ่านของน้ำช้า ปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลาง(1.5-2.5%)
มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดในเรื่องน้ำท่วม ไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ เนื่องจากระบายน้ำไม่ได้

ดินบน เป็นดินเหนียวมีสีเทาเข้มหรือสีเข้มของน้ำตาลปนเทา และมีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีน้ำตาลแก่ ระยะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ 6-7 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก PH 5.5-6.5
ดินล่าง เป็นดินเหนียวสีเทาเข้มและมีจุดประสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลือง และสีน้ำตาลเข้ม ระยะอิ่มตัวด้วยน้ำ 10-11 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง ระดับน้ำในใต้ดินต่ำกว่า 100 ซม. ประมาณ 1-2 เดือน ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก PH 6.1 –7.5
15 ดินชุดชัยนาท อยู่ในพื้นที่ของทุกตำบล มีความลึกของดินลึกมาก ความลาดชัน 0.1 % การระบายน้ำค่อนข้างเลว ความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง การไหลผ่านของน้ำช้า อินทรีย์วัตถุปานกลาง (1.0 – 1.5 %) ความเหมาะสมดีในการปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดคืออาจขาดความชื้น และมีความเหมาะสม ปานกลางในการปลูกพืชไร่ แต่มีความจำกัดสำหรับพืชไร่ คือน้ำอาจท่วมเป็นครั้งคราว
ดินบน เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีของน้ำตาลปนเทา หรือสีน้ำตาล ระยะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ 4-5 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างต่ำ ปริมาณ โปแตสเซี่ยมเป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง PH 5.5 – 6.5
ดินล่าง เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินเหนียวปนทราย สีน้ำตาลปนเทาและมีจุดประสีน้ำตาลแก่และน้ำตาลปนเหลือง ตลอดชั้นของดิน ระยะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ 6-8 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่อนข้างสูง ปริมาณโปแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง PH 6.0 – 7.0
14 ดินสรรพยา อยู่ใยบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านแพรก ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสำพะเนียง มีความลึกของดินลึกมาก ความลาดชัน 0.1 % การระบายน้ำดีปานกลาง ความสามารถให้น้ำซึมผ่านปานกลาง การไหลผ่านของน้ำช้า อินทรีย์วัตถุปานกลาง (1.5-2.5 %) มีความเหมาะสมปานกลาง สำหรับการปลูกพืชไร่ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม เหมาะสมดีสำหรับการปลูกข้าว แต่มีปัญหาเรื่องขาดความชื้นสำหรับการปลูกพืช
ดินบน เป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเข้มของน้ำตาลปนเทาหรือสีเข้มมากของ
น้ำตาลปนเทา ระยะอิ่มด้วยน้ำ 4-5 เดือน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์พ่อพืชค่อนข้างสูง PH 6.1-7.0

ข้อมูลการเพาะปลูก ปี 2551

พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2550/2551

หมู่ที่

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ราคา

(บาท/ตัน)

หมายเหตุ
1
3,144
3,144
501
5,800
2
604
604
479
5,800
3
640
640
452
5,800
4
415
415
418
5,800
5
1,071
1,071
407
5,800
6
403
403
513
5,800
รวม
6,277
6,277
473.12
5,800

พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2550/2551

หมู่ที่

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ราคา

(บาท/ตัน)

หมายเหตุ
1
598
598
806
6,100
2
623
623
809
6,100
3
671
671
812
6,100
4
106
106
864
6,100
5
975
975
796
6,100
6
218
218
808
6,100
รวม
3,191
3,191
806.84
6,100
 

พื้นที่เพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2551

- พื้นที่เพาะปลูกมะม่วง ปี 2551

หมู่ที่

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

หมายเหตุ
1
22
22
856
2
24
24
912
3
15
15
831
4
21
21
750
5
32
32
953
6
13
13
782
รวม
127
127
847.33
 

สถิติการปลูกพืช (3-5 ปี)

สถิติการปลูกข้าวนาปี ปี 2546/2547 -ปี 2550/2551

หมู่ที่
ปี2546/2547
ปี 2547/2548
ปี 2548/2549
ปี 2549/2550
ปี 2550/2551

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

1
3,144
1,295.32
 4,760
3,144
1,417.94
 4,760
3,144
1,279.60
5,300
3,144
1,638.20
 5,300
3,144
1,575.14
5,800 
2
604
234.95
 4,760
604
220.46
 4,760
604
230.12
 5,300
604
304.41
 5,300
604
289.31
5,800 
3
640
256.64
 4,760
640
261.76
 4,760
640
247.04
 5,300
640
340.48
 5,300
640
289.28
5,800 
4
415
168.07
 4,760
415
173.05
 4,760
415
169.32
 5,300
415
224.51
 5,300
415
173.47
 5,800
5
1,071
425.18
 4,760
1,071
430.54
 4,760
1,071
435.89
 5,300
1,071
505.51
 5,300
1,071
435.89
 5,800
6
403
169.66
 4,760
403
160.39
 4,760
403
157.57
 5,300
403
172.88
 5,300
403
206.73
 5,800
รวม
6,277
2,549.82
 4,760
6,277
2,664.14
 4,760
6,277
2,519.54
 5,300
6,277
3,185.99
5,300
6,277
2,969.82
5,800 

สถิติการปลูกข้าวนาปรัง ปี 2546/2547 -ปี 2550/2551

หมู่ที่
ปี2546/2547
ปี 2547/2548
ปี 2548/2549
ปี 2549/2550
ปี 2550/2551

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต

(ตัน)

ราคา

(บาท/ตัน)

1
598
425.77
4,800  
598
484.38
5,200
598
509.49
5,400
598
521.45
 6,100
598
481.98
6,100 
2
623
494.66
4,800
623
515.22
5,200
623
493.41
5,400
623
535.15
 6,100
623
504
 6,100
3
671
540.15
4,800
671
544.18
5,200
671
550.89
5,400
671
513.31
 6,100
671
544.85
6,100 
4
106
86.49
4,800
106
84.58
5,200
106
93.17
5,400
106
85.54
 6,100
106
91.58
 6,100
5
975
773.17
4,800
975
674.70
5,200
975
786.82
5,400
975
791.70
 6,100
975
776.1
6,100 
6
218
188.57
4,800
218
142.35
5,200
218
155.65
5,400
218
187.91
 6,100
218
176.14
6,100 
รวม
3,191
2,508.81
4,800
3,191
2,445.41
 5,200
3,191
2,589.43
5,400
3,191
2,635.06
6,100 
3,191
2,574.65
 6,100

แผนพัฒนาการเกษตรตำบลคลองน้อย

แแผนผแผน
โครงการโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน(บาท)

ปีเริ่มต้น
ปีสิ้นสุด
แผนถ่ายทอด ลดต้นทุนการผลิตข้าว
51
53
53,000
แผนถ่ายทอด เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร
51
53
3,000
แผนถ่ายทอด ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
51
53
61,450
แผนวิสาหกิจ(แผนลงทุน) ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร
51
53
60,000
แผนวิสาหกิจ(แผนลงทุน) ส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์
51
53
250,000
แผนวิสาหกิจ(แผนลงทุน) ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามแนวทางศูนย์ส่งเสริมข้าวชุมชน
51
53
756,250
แผนพัฒนาทรัพยากร การผลิตเชื้อราบิววาเรีย
51
51
25,000
แผนพัฒนาทรัพยากร ผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
51
53
308,000

กลุ่มอาชีพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ที่
ชื่อกลุ่ม
ประเภท
ลักษณะ
จำนวนสมาชิก(คน)
1
กลุ่มผลิตข้าวชุมชน กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
12
2
กลุ่มขนมไทย กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
18
3
กลุ่มข้าวโพดรับประทานฝักสด กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
8
4
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองน้อย1 กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
5
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองน้อย2 กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
     
รวม
ประเภทธรรมชาติ 5 กลุ่ม    

จุดสาธิต

ที่
ชื่อเจ้าของจุดสาธิต
สาขา
ที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายสมบูรณ์ ไผ่สัมฤทธิ์
พืช
13 ม.6
035-382772 , 01-7778927
2
นายประยงค์ ทัพจันทร์
ปศุสัตว์
1/1 ม.4
035-386320
3
นางกัลยานี ปานฉิม
ประมง
21 ม.2
-
4
นางสวาท ศัยทัศน์
แปรรูป
20 ม.2
04-0255406
5
นายบุญรอด หน่อทอง
ดิน
120 ม.1