MAPS ZONING 2560

 

- แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองอำเภอบ้านแพรก
- แผนที่แสดงชุดดินอำเภอบ้านแพรก
- แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินอำเภอบ้านแพรก
- แผนที่แสดงเส้นแม่น้ำและเส้นทางน้ำอำเภอบ้านแพรก
- แผนที่แสดงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอำเภอบ้านแพรก
- แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวในเขตความเหมาะสม
- แผนที่แสดงที่ตั้งแปลงปลูกมะนาวอำเภอบ้านแพรก
- แผนที่แสดงที่ตั้งแปลงข้าวโพดในเขตความเหมาะสม
- แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และจุดสำคัญอื่นๆ ของอำเภอบ้านแพรก