ข้อมูลสมาชิกศูนย์ ศจช. ตำบลสำพะเนียง
ภาพอบรม ศูนย์ ศจช. ตำบลสำพะเนียง
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ขยาย ตำบลสำพะเนียง 60
- สรุป IPM ศูนย์ขยาย 60
- สรุป IPM Lศูนย์หลัก 60
รูปเล่มศูนย์ ศจช. ศูนย์หลักและศูนย์ขยาย
การดำเนินงานศูนย์ ศจช. ปี 2560