ข้อมูลการผลิตข้าว ปี 2559/60
- ข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/60
- ตารางคาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปรังที่ออกสู่ตลาด
- รายงานพันธุ์ข้าวนาปรัง ปี 2559/60
ข้อมูลการผลิตข้าว ปี 2560
ข้อมูลการผลิตข้าว ปี 2561