ตำบลบ้านแพรก
ตำบลบ้านใหม
ตำบลสำพะเนียง
ตำบลคลองน้อย
ตำบลสองห้อง

สรุปการปลูกพืชตามมาตรการที่ 1