ข้อมูลแปลงใหญ่
แผนแผ่นสีการดำเนินงานปแปลงใหญ
แผนปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
รายชื่อสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่