กิจกรรม 5 ส.

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 5 ส ของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

 

 

ส.1 : สะสาง

คือ การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป วิธีการคือ
1.สำรวจสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์และเอกสารในสถานที่ทำงาน
2.แยกของที่ต้องการและไม่ต้องการ
ออกจากกัน
3.ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง

 

 

ส.2 : สะดวก

คือ การจัดวาสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยวิธีการคือ
1.ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งของโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ
2.กำหนดที่วางให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงการใช้เนื้อที่
3.เขียนป้ายชื่อแสดงสถานที่วาง และเก็บสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์

 

 

ส.3 : สะอาด

คือ การทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์และสถานที่ทำงานพร้อมทั้งตรวจสอบ
ขจัดสาเหตุของความไม่สะอาดนั้น ๆ
วิธีการคือ
1.ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
2.กำหนดแบ่งเขตพื้นที่
3.ขจัดสาเหตุอันเป็นต้นตอของขยะ ความสกปรก เลอะเทอะ
4.ตรวจเช็คเครื่องใช้ อุปกรณ์ ด้วยการทำความสะอาด

 

 

ส.4 : สุขลักษณะ

คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ
วิธีการคือ
1.ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของพนักงาน
เช่น อากาศเป็นพิษ เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ ควันและเขม่าฟุ้งกระจายทั่วไป
2.ปรุงแต่งสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่น
น่าทำงาน เปรียบเสมือนที่พักผ่อน
3.พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาดหมดจด

 

 

ส.5 : สร้่างนิสัย

คือ การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส.จนเป็นนิสัย และมีวินัยในการทำงาน
วิธีการ คือ
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ
ต่อกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยการตอกย้ำ เรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นประจำ